Huoli vanhusten huonosta kohtelusta on herännyt meidän kaikkien mieleen viime aikojen uutisten vuoksi. Tällä kertaa huoli on syntynyt joidenkin yksityisten hoivapalvelujen vuoksi, aikaisemmin taas julkisten palvelujen toiminnan vuoksi. Olemme joutuneet pohtimaan omia näkemyksiämme siitä, millaista hoivaa ihminen tarvitsee tai ansaitsee elämän loppuvaiheessa ja miten sitä pitäisi tarjota. Ikävät uutiset tuntuvat toisinaan niin pahalta, että haluamme sulkea niiltä silmämme ja korvamme.

Muutos tarvitsee dialogia

Vanhustenhoidosta käytyyn keskusteluun liittyy samantyyppisiä elementtejä kuin keskusteluun ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä. Ilmastonmuutos tulisi pysäyttää ja sen eteen olisi tehtävä ratkaisuja heti. Jokainen meistä haluaa, että vanhuksia hoidetaan hyvin joka päivä. Kaikki tietävät keinoja, joilla voitaisiin lisätä vanhusten hyvinvointia. Kuten keskustelussa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, usein nämä ratkaisumallit liittyvät siihen, mitä jonkun muun pitäisi tehdä.

Tammikuun lopussa Sitran aloitteesta järjestettiin sata Erätauko -keskustelua ilmastonmuutoksesta. Niissä käytiin dialogia eri toimijoiden kesken siitä, mikä meitä estää toimimasta ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Dialoginen keskustelu lisää Sitran ennakointi- ja strategiatoimintojen johtajan Paula Laineen mukaan  ymmärrystä ja luottamusta sekä kasvattaa resilienssiä eli kykyä toimia muutostilanteissa. Dialogissa keskitytään siihen, mitä itse ajattelee ja mitä itse on valmis tekemään sen sijaan, että ongelmaan etsitään syyllisiä muista keskusteluun osallistujista tai sen ulkopuolelta.

Tällä kirjoituksella en halua mitätöidä keskustelua hoitajamitoituksista tai hoivan valvonnan tarpeesta. Haluan kuitenkin laajentaa keskustelua siihen, mihin voimme itse vaikuttaa juuri nyt.  Kyky tunnistaa ja toimia muutosta vaativissa tilanteissa vaatii asian ymmärtämistä monesta näkökulmasta. Dialogia käymällä voi jäsentää myös omia ajatuksiaan ja tarttua niihin.

Dialogi tarvitsee kohtaamista

Siskot ja Simot -yhteisö tarjoaa toiminnallaan eri ikäisille ihmisille mahdollisuuden tavata toisiaan sekä Välittämisen keikoilla että lähellä kotia tapahtuvissa kohtaamisissa. Yhteiskuntavastuun ja yhteisöllisyyden herättäminen on yhdistyksen toiminnan kulmakiviä. Yhteisissä kohtaamisissa toisen ihmisen ajatuksia ja kokemuksia elämästä ja hänen tilanteestaan voi ymmärtää paremmin. Siskojen ja Simojen Välittämisen keikoilla tarjotaan mahdollisuus kertaluontoisiin vapaaehtoistehtäviin. Ylisukupolvisella kohtaamisella on merkitystä, vaikka pitkäaikainen sitoutuminen toisen ihmisen rinnalle ei olisikaan mahdollista.

Kohtaamisissa käydyn keskustelun ja tekemisen avulla osallistujat voivat oppia toisiltaan ja muodostaa yhdessä myös uusia ajatuksia. Vanhuksiin ei tulisi suhtautua vain avun kohteina. Kohtaamisen avulla voimme huomata, että ei ole ’me’ ja ’he’ tai ‘auttajat’ ja ‘autettavat’, vaan ’me yhdessä’. Meillä on yhdessä erilaisia kokemuksia ja ajatuksia, joista voimme oppia puolin ja toisin.

Kohtaamisesta avain  muutokseen

Vanhusten hyvä hoito ja ihmisarvoinen kohtelu on kiinni meistä kaikista. Omien vaikutusmahdollisuuksien tunnistaminen on tärkeää. Olisiko nyt aika käydä dialogia vanhusten hyvästä hoidosta? Olisiko mahdollista, että kunnalliset virkamiehet, luottamushenkilöt, yksityiset palveluntarjoajat, kirkko, vanhusten hyvinvointia edistävät järjestöt ja alueen asukkaat kokoontuisivat yhdessä vanhusten kanssa saman pöydän ympärille keskustelemaan siitä, mitä tässä hetkessä voisimme tehdä yhdessä? Mikä estää hyvän hoidon toteuttamista? Mitä juuri minä voisin tehdä, jotta ihmisarvoinen elämä toteutuisi suomalaisessa yhteiskunnassa myös sen loppuvaiheessa?

Anita Salonen
projektipäällikkö /KOKEVA -hanke
Siskot ja Simot ry

KOKEVA -hanke on osa Elämänote-ohjelmaa, jota toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoista myöntämällä avustuksella 2018-2021. Siskot ja Simot ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton vapaaehtoistoimintaa mahdollistava luovan välittämisen yhteisö.